Prof. Dr. Mehmet Ayhan KUZU

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Hasta Aydınlatma Metni

Prof. Dr. Mehmet Ayhan KUZU tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(‘Kanun’) ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metni tarafımızca hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusunun Kimliği
Prof. Dr. Mehmet Ayhan KUZU olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun onuncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

İşlenen Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Prof. Dr. Mehmet Ayhan KUZU olarak tarafınıza sunacağımız hizmetlerin yürütülebilmesi için kişisel bilgilerinizi ve sağlık verilerinizi öğrenmemiz; sunulacak hizmetin gerektirdiği sınırlar içinde kalmak kaydıyla kaydetmemiz ve saklamamız gerekebilmektedir.

Bu kapsamda tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

Tarafımızdan aldığınız hizmet nedeniyle aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir:

 • Kimlik verileriniz: Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numarası veya geçici T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz T.C. Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz,
 • İletişim Bilgileriniz: Adresi, Telefon numarası, Elektronik posta adresi
 • Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz,
 • Genetik Veri : Merkezimizde yapılan biyopsi ve benzeri uygulamalar sonucu elde edilebilecek olan genetiğe ilişkin verileriniz,
 • Finansal ve Sigortaya İlişkin Verileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, fatura keşide edilebilmesi için gerekli olan finansal verileriniz, SGK ya da özel sigorta verileriniz,
 • Web sitemiz kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile sosyal medya hesaplarımız yada diğer kanallara tarafımıza ilettiğiniz tıbbi belgeler, form bilgileriniz ve konum verileriniz.

Söz konusu kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir:

 • Görüntüleme merkezimiz tarafından sizlere sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz,
 • Kimlik tespiti ve doğrulanması,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Görüntüleme merkezimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,
 • Hastalara özel ilaç ve/veya tıbbi malzeme ve/veya cihaz temini,
 • Randevu alınması halinde randevu hakkında hastaların haberdar edilebilmesi, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatılması,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,
 • Sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması ve sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımının analiz edilmesi ve sağlık verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verilmesi,
 • Hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Finans, muhasebe ve fatura süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Talep/şikayet süreçlerinin takibi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık kuruluşundaki gelişmeler, yeni uygulanan tedavi yöntemleri, hizmet alanları ve sunulacak hizmetler ile açılış bilgileri ve benzeri konularda bilgilendirme yapılması,
 • Yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarma Amacı
Söz konusu kişisel veriler, işbu aydınlatma metninin ikinci maddesinde açıklanan amaçlar, KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı kapsamında sınırlı ve ölçülü olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları, hizmet alınan bankalar, özel sigorta şirketleri, hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler, iş ortakları ve teşhis/tedavi hizmetleri sırasında destek alınan sır saklama yükümlülüğü altındaki sağlık kuruluşları ve hekimlere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle; internet sitesi, sosyal medya mecraları, whatsapp, kurumsal e-posta hesabımız, iş ortakları, laboratuvar gibi diğer üçüncü kişilerin (daha önce bu kişilere sağlamış olduğunuz izniniz kapsamında) verileri tarafımıza iletmesi, tarafınızca işyerimizde matbu metinlerin doldurulması ve bunun gibi sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, şirket ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe güncellenerek işlenebilecek; hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanun’un beşinci maddesinde yer alan; kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızı vermeniz halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenecektir.

Sağlık bilgilerinize ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi 2. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 6. maddenin 3. fıkrası uyarınca sadece sır saklama yükümlülüğü altında bulunan yetkili kişilerce kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla toplanacaktır.

Veri İşleme ve Muhafaza Süresi
Kişisel verileriniz işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak ve Şirketimizin saklama ve imha politikası gereği silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemlerinden birine tabi tutulacaktır.

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Merkezimizin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda Merkezimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kişisel verisi işlenen “ilgili kişiler” aşağıda yer alan haklara sahiptir:

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
İlgili kişinin Haklarını Kullanması;

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler aydınlatma metninde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Prof. Dr. Mehmet Ayhan KUZU’a ücretsiz olarak iletebileceklerdir.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen on birinci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Şirketimizin Remzi Oğuz Arık, Kavaklıdere, Bestekar Cd No:78 Daire:2, 06680 Çankaya/Ankara adresine yazılı olarak bizzat veya noter kanalıyla iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla başvuru yapabilir veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletisim@ayhankuzu.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda bulunan ilgili kişinin;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,
Bilgilerini belirtmesi zorunludur.Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir.

Prof. Dr. Mehmet Ayhan KUZU tarafından hazırlanan 6 başlıktan oluşan 4 sayfalık Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metnini okuduğumu ve anladığımı, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket ve sağlık profesyonelleri, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, veri güvenliği ve başvuru hakkıma dair bilgilendirildiğimi kabul ediyorum.